တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိ

Posted on: May 18, 2016 | By:

 • တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိ ေဒါပံု [အလင္းေရာင္ (၄)လမ္း ႀကည္စုရပ္ကြက္ ေျမညီ ေပ 12×47 သိန္း – 400 ဆက္သြယ္ရန္ – 09776239881 09776239882  

  Details


  Bathrooms
  1
  ေရကူးကန္
  Water
  ဂ်ဳိးျဖဴ ေရ
  Electricity
  ပါ
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: