တိုက္ခန္းေရာင္း ရန္ရွိ

Posted on: May 18, 2016 | By:

 • တိုက္ခန္းေရာ္းရန္ရွိ ဗႏၶဳလတံတားအဆင္း မင္းနႏၵာလမ္းမ ေပ 18×54 ေျမညီ  – သိန္း ( 850) မွန္ခန္း -သိန္း ( 500) ၃လႊာ    -သိန္း(500) ဆက္သြယ္ရန္ -09776239881 -09776239882


  Details


  Bathrooms
  1
  ေရကူးကန္
  Water
  ဂ်ဳိးျဖဴ ေရ
  Electricity
  ပါ
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: