မိသားစု ေနရန္ အတြက္ ေအးခ်မ္း ဆိတ္ၿcိ္မ္ ၊ရင္ႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္ အေေကာင္းဆံုး ေၿမကြက္

Posted on: February 16, 2014 | By:

 • မိသားစု ေနရန္ အတြက္ ေအးခ်မ္း ဆိတ္ၿcိ္မ္ ၊ရင္ႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္ အေေကာင္းဆံုး ေၿမကြက္ တည္ေနရာ -ေဖာင္းေတာရြာအနီးစခန္းေလယာဥ္ကြင္းအနီး အက်ယ္အဝန္း – ၁.၅ ဧက ( ၁ ဧက ခြဲ) ေၿမပုိင္ဆိုင္မွဳ႕ – ၁၀၅ က်ၿပီး အမည္ေပါက္။ ေခၚေဈး – သိန္း ၃၀၀၀ ( အေလွ်ာ႕ အတင္းရိွ) မွတ္ခ်က္ – ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ – ၀၉ ၇၃၀၁၆၃၄၀ ၊ +၆၅ ၉၁၆၀ ၁၀၆၆


  Details


  ေရကူးကန္
  Water
  Electricity
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
  Land Mark
  ဖာင္းေတာရြာအနီးစခန္းေလယာဥ္ကြင္းအနီး
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: