ေျမာက္ဒဂံု – ပါမစ္ေျမ၊ ေရာင္းမည္။

Posted on: February 16, 2014 | By:

 • ေျမာက္ဒဂံု – ပါမစ္ေျမ၊ ေရာင္းမည္။ ၄၆ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးေက်ာကပ္အနီး၊ ေပ ၄၀ x ၆၀၊ ေျမတိုင္းၿပီး ၿခံစည္းရိုးအသစ္ခတ္ၿပီး၊ ေရာင္းေစ်း – ၅၆၅ သိန္း၊ (ေစ်းအနည္းငယ္ညိွႏိွဳင္းႏိုင္ပါတယ္) ရင္းႏွီးျမွပ္နံရန္အလြန္သင့္ေတာ္တ့ဲေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ေထာင္အိမ္တစ္လံုးပါၿပီး အိမ္ငွားတင္ပါက ၅ -၆ ေသာင္းရႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားပါက – ရန္ကုန္ Ph 09- 318 570 52 /510 1688 ကိုဆက္သြယ္ပါ။


  Details


  ေရကူးကန္
  Water
  Electricity
  Air Con
  Phone
  Generator
  Transformer
  Alarm System
  Carparking
  Land Mark
  ၄၆ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးေက်ာကပ္အနီး၊
 • Map Here
 • Drop a file here or click to upload Choose File
  Maximum upload size: 67.11MB

Filed Under: